INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

Kally X Birger org. no. 559172-378, behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Kally X Birger.

Kally X Birger vill vara helt transparent med vilka uppgifter om dig som vi behandlar och för vilka ändamål vi gör det. Vi ber dig därför att läsa igenom denna integritetspolicy, som beskriver vår behandling av dina uppgifter och som också redogör för de rättigheter du har enligt lag. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter under punkten 6 nedan.

1    VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

Vi behandlar följande personuppgifter om dig:

-    Namn,

-    Kontaktuppgifter, såsom leveransadress, land, telefonnummer, e-postadress,

-    Orderhistorik, såsom uppgifter om den vara du köpt, datum och tid för transaktionen, fakturaadress, valt betalsätt och annan information om ditt köp,

-    Uppgifter om dina kontakter med oss, via exempelvis telefon, e-post, chatt och andra kanaler såsom sociala medier,

-    Uppgifter relaterade till reklamationer eller utnyttjande av din ångerrätt,

I de fall vi inte får ovan nämnda personuppgifter direkt från dig, får vi tillgång till dem från våra samarbetspartners. Kally X Birger kan även komma att få information om dig från Kally X Birgers betaltjänstleverantörer och transportbolag gällande betalning och leverans av dina ordrar. 

2    VARFÖR OCH ENLIGT VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För administration av kundförhållande och beställningar
Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, orderhistorik samt uppgifter om dina kontakter med oss i syfte att kunna administrera dina beställningar och returer samt för att i övrigt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Detta inkluderar bland annat att möjliggöra för dig att beställa våra produkter på vår hemsida samt för oss att ta fram och skicka orderbekräftelser och aviseringar om leveransstatus och leveransproblem, paketera och leverera beställda produkter. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är i denna del att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda och leverera våra tjänster och produkter eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

För att tillhandahålla kundtjänst och service
Vi behandlar namn, kontaktuppgifter samt orderhistorik för att hantera kundtjänstärenden och ge dig god service, såsom att svara på frågor från dig och tillhandahålla support via telefon, e-post eller andra kanaler såsom sociala medier. Den lagliga grunden för vår behandling i denna del är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att möta dina behov och ge dig bästa möjliga service. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går därför före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

För kvalitetssäkring av vår verksamhet
Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, orderhistorik samt uppgifter om dina kontakter med oss i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, optimera vår hemsida och våra tjänster. Den lagliga grunden för vår behandling i denna del är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att möta dina behov, ge dig bästa möjliga service och utveckla vår verksamhet. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går därför före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

För kampanjer och tävlingar
Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, uppgifter om dina kontakter med oss och uppgifter i ditt tävlingsbidrag i syfte att möjliggöra för dig att vara med i våra kampanjer och tävlingar på bl.a. sociala medier och på så sätt kunna vinna priser. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla kampanjer och tävlingar till dig. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

För hantering av reklamationer, returer m.m.
Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, orderhistorik, uppgifter om dina kontakter med oss och uppgifter relaterade till reklamationer eller utnyttjande av din ångerrätt i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om att returnera produkter eller ta i anspråk dina rättigheter som konsument att göra gällande fel- och dröjsmålsmålsansvar gentemot oss. Den lagliga grunden för vår behandling i denna del är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss enligt konsumentlagstiftningen.

För statistik
Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, orderhistorik, uppgifter om dina kontakter med oss samt uppgifter relaterade till reklamationer eller utnyttjande av ångerrätt i syfte att ta fram statistik och analyser avseende vår verksamhet och våra produkter och tjänster. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att över tid kunna utvärdera kvaliteten på våra produkter och tjänster och utveckla dessa för framtiden. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

För bokföring
För bokföringsändamål behandlar vi uppgifter om den transaktion som skett mellan Kally X Birger och dig och som avser den beställning du gjort. Vi kommer av den anledningen att behandla namn, kontaktuppgifter och orderhistorik. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.
 

3   TILL VEM LÄMNAR VI VIDARE PERSONUPPGIFTERNA OCH VAR BEHANDLAR VI DEM GEOGRAFISKT?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Som exempel på tredje parter som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas speditörer i samband med leverans av varor, tjänsteleverantörer av betallösningar samt advokatbyråer för hantering av juridiska frågor i vår verksamhet.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter.

Kally X Birger och samarbetspartners behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer Kally X Birger att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara lika skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.
 

4    HUR LÄNGE BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DE OLIKA ÄNDAMÅLEN?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig där och för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgifter som Kally X Birger behandlar i syfte att administrera kundförhållande och beställningar sparas fram till dess att din order är lagd och en period om tre månader därefter. Om du har ett registrerat konto hos oss sparas uppgifterna i tre år från att du lagt din order.  

De personuppgifter som vi behandlar om dig i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet sparas i ett år.

Personuppgifter som vi behandlar för hantering av reklamationer, returer m.m. behandlas under den tid som vi enligt lag eller vårt avtal med dig har dessa rättsliga förpliktelser och åtaganden gentemot dig och upp till tre år efter senaste genomfört köp.

Personuppgifter som Kally X Birger behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år från utgången av det kalenderår då det aktuella räkenskapsåret avslutades.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.
 

5    DINA RÄTTIGHETER

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som närmare anges i lag (EU:s dataskyddsförordning).

5.1    Din rätt till information och tillgång
Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller emellan, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss.

5.2    Din rätt till rättelse och radering
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar sådana personuppgifter.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter (vilka anges EU:s databeskyddsförordning). Under förutsättning att din förfrågan faller inom en av dessa omständigheter, kommer vi radera dina uppgifter.

5.3    Din rätt att invända mot direktmarknadsföring
Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan, se punkt 6. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

5.4    Din rätt att kräva begränsning
Under vissa förutsättningar som närmare anges i EU:s dataskyddsförordning, har du rätt att kräva att behandlingen begränsas. Om du har denna rätt, kommer sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

5.5    Din rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter om dig och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.

5.6    Din rätt att lämna in klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i punkt 6. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen / Dataskyddsmyndigheten (myndigheten byter namn till Dataskyddsmyndigheten under år 2018)
Box 8114
104 20 Stockholm
[email protected]
 

6    KONTAKTA KALLY X BIRGER

Du kan kontakta oss på följande sätt:

-    via e-post [email protected]

-    genom att skriva brev till Kally & Birger AB, Lädersättravägen 57, 176 70 Stockholm.

Vi har rätt att ensidigt ändra denna integritetspolicy. De eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att den justerade integritetspolicyn har gjorts tillgänglig för dig på vår hemsida eller via utskick från oss.